• CNY
 • USDT
 •  
  IET
  ¥1.28   +0.45%
 •  
  INT
  ¥0.12   -1.21%
 •  
  MYD
  ¥0.19   +0.54%
 •  
  NLF
  ¥0.16   -0.76%
 •  
  OKB
  ¥142.21   -0.91%
 •  
  ¥6.8   -0.09%
 •  
  RPC
  ¥0.94   +1.76%
 •  
  ¥2.42   +0%
 •  
  HT
  ¥139.07   -0.07%
 •  
  ¥3.26   +1.71%
 •  
  ¥4424.16   +0.42%
 •  
  ¥12.86   -0.2%
 •  
  CT
  ¥0.42   -0.02%
 •  
  DCC
  ¥3781.63   +0.66%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥399080.31   -0.69%
 •  
  ETH
  ¥13954.47   -1.36%
 •  
  ¥3.17   -0.81%
 •  
  PFT
  ¥3.57   +1.03%
 •  
  LTC
  ¥1690.6   -2.26%
 •  
  REP
  ¥315.98   +9.4%
 •  
  PPT
  ¥31.59   +8.98%
 •  
  OMG
  ¥60.06   -0.17%
 •  
  ¥0.36   +0%
 •  
  IET
  ¥0.19   +0.11%
 •  
  INT
  ¥0.02   -1.69%
 •  
  NLF
  ¥0.02   +2.17%
 •  
  MYD
  ¥0.03   -0.37%
 •  
  OKB
  ¥21.85   +2.65%
 •  
  RPC
  ¥0.14   -0.73%
 •  
  HT
  ¥20   +3.28%
 •  
  ¥0.5   +3.79%
 •  
  ¥685.48   +0.07%
 •  
  BTC
  ¥59968.82   +0.38%
 •  
  ¥1.9   +0.15%
 •  
  CT
  ¥0.06   -0.16%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥557.53   +0.54%
 •  
  ETH
  ¥2141.4   -0.39%
 •  
  ¥0.46   +1.47%
 •  
  PFT
  ¥0.53   +0.67%
 •  
  LTC
  ¥250.23   -0.75%
 •  
  REP
  ¥42.87   +3.37%
 •  
  PPT
  ¥4.36   +5.02%
 •  
  OMG
  ¥9.52   -1.71%
Coinyee > 帮助中心 > 币种简介
比特币(BTC)介绍

  BTC概念:比特币(英语:BitCoin,缩写:BTC,)的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出,并于2009年1月3日正式诞生,是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。BTC发行与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,大概每十分钟发行一次。比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。


  BTC特征去中心化:比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证 。
  全世界流通:比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。
  专属所有权:操控比特币需要私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了用户自己之外无人可以获取。
  低交易费用:可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。
  无隐藏成本:作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。
  跨平台挖掘:用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。


  BTC总量:2100万

  区块时间:10分钟

  发布日期:2009/01/09

  核心算法:SHA-256

  减半时间:4年

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多